Aanvraagprocedure


Het verzoek 
 • Het verzoek wordt ingediend op het hiervoor bestemde aanvraagformulier.
 • De aanvraag wordt ingediend door een professionele hulpverlener, de hulpverlener voegt een toelichting toe aan de aanvraag.
 • Deze ­deskun­dige (geestelijk verzorger, arts, consulent, maatschappelijk werker, ergotherapeut enz.) onderbouwt de psychische, sociale en/of medische situatie en de noodzaak van gevraagde kosten.  
 • Het betreft kosten die een directe relatie met de problematiek hebben en waarvoor geen beroep op een voorliggende voorziening kan worden gedaan.
 • Een bijdrage is alleen mogelijk om een doelmatige oplossing te realiseren.
 • Het gaat om een eenmalige verstrekking.
 • De hoogte van het bedrag wordt per situatie bepaald.
 • Er wordt rekening gehouden met de financiële omstandigheden (vermogen/inkomen).
 • De bijdrage wordt in principe overgemaakt naar de instantie die het verzoek indient.
 • Er wordt geen bijdrage voor inkomstenondersteuning, schulden, waarborgsommen en studie verstrekt.
 
Overige informatie
 • Alleen aanvragen die zijn voorzien van de bewijsstukken, zoals genoemd in het aanvraagformulier worden in behandeling genomen.
 • Er wordt gestreefd om binnen zes weken na ontvangst van de aanvraag een beslissing te nemen. 
  Door de huidige omstandigheden omtrent het corona-virus kan het zijn dat aanvragen langer blijven liggen. 
  Wij proberen een aanvraag binnen 12 weken na ontvangst te hebben beoordeeld. 
  Ook wij hanteren de regels die aangegeven zijn door het RIVM. Hierdoor zijn wij minimaal op kantoor.
  Wij verzoeken u zover mogelijk de aanvragen digitaal bij ons in te dienen. U kunt uw aanvraag versturen naar mailadres: secr@vanheumendesitter.nl.
  Wij vragen hiervoor uw begrip. 

 • De hulpverlener wordt schriftelijk geïnformeerd over de beslissing.

LET OP belangrijk:

In verband met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) welke per 25 mei 2018 inging, geeft u op het moment dat u een aanvraag indient direct toestemming voor het gebruik, inzien en verwerken van uw persoonsgegevens door De Van Heumen - de Sitter Stichting.