Aanvraagprocedure

Het verzoek 
 • Het verzoek wordt ingediend op het hiervoor bestemde aanvraagformulier.
 • De aanvraag wordt ingediend door een professionele hulpverlener, de hulpverlener voegt een toelichting toe aan de aanvraag
 • Deze ­deskun­dige (geestelijk verzorger, arts, consulent, maatschappelijk werker, ergotherapeut enz.) onderbouwt de psychische, sociale en/of medische situatie en de noodzaak van gevraagde kosten.  
 • Het betreft kosten die een directe relatie met de problematiek hebben en waarvoor geen beroep op een voorliggende voorziening kan worden gedaan.
 • Een bijdrage is alleen mogelijk om een doelmatige oplossing te realiseren.
 • Het gaat om een eenmalige verstrekking.
 • De hoogte van het bedrag wordt per situatie bepaald.
 • Er wordt rekening gehouden met de financiële omstandigheden (vermogen/inkomen).
 • De bijdrage wordt in principe overgemaakt naar de instantie die het verzoek indient.
 • Er wordt geen bijdrage voor inkomensondersteuning, schulden, waarborgsommen en studie verstrekt.
 
Overige informatie
 • Alleen aanvragen die zijn voorzien van de bewijsstukken, zoals genoemd in het aanvraagformulier worden in behandeling genomen.
 • Er wordt gestreefd om binnen zes weken na ontvangst van de aanvraag een beslissing te nemen. 
  Door de huidige omstandigheden omtrent het corona-virus kan het zijn dat aanvragen langer blijven liggen. 
  Wij proberen een aanvraag binnen 12 weken na ontvangst te hebben beoordeeld. 
  Wij vragen hiervoor uw begrip. 

 • De hulpverlener wordt schriftelijk geïnformeerd over de beslissing.

LET OP belangrijk:

In verband met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) welke per 25 mei 2018 inging, geeft u op het moment dat u een aanvraag indient direct toestemming voor het gebruik, inzien en verwerken van uw persoonsgegevens door De Van Heumen - de Sitter Stichting.